भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF GEOLOGY (ENGLISH-BODO) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

< previous123456789376377Next >

aa channel

आ बोहै लामा

aa lava

आ लाभा

aba

आबा

abaca

आबाका

aback

उल्था, उनथि

abactinal

बिखंआरि, खुगानिफ्राय गोजानाव, जानखाराव

abaction

जुनात खावनाय

abandoned waterfall

उदां दै बाज्रुम, नागारनाय दै बाज्रुम

abdominal

उदैआरि, उदै सोमोन्दो

abdominal muscle scar

उदैआरि गेहेन हांखो

aberrant

लामा गोमा

aberration

गाज्रि लामा, बेरेखा लामा

abiogenesis (=abiogeny)

हरखाब जोनोम जानाय, अबथिरा जागिनाय

ablation

बोखानाय, बोखारनाय

ablation moraine

बोखानाय बरफ थुख्रा

abney level

एबनि लेबेल

abney mounting

एबने जौखो

abnormal

असदा

abnormal anticlinorium

असदा दबखंनाय

aboral

उलथा मोखां
< previous123456789376377Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App