भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous123456789493494Next >

अकथु

अकथ्य, अकहु, अणगणियो, अपार, बेशुमारु, अगाचु, बे बयानु, बे अंदाजु.

अकादमी

गुरुकुल, ज्ञानपीठ, विद्यासंस्थान, ज्ञानपरिषद्.

अकारथो

अक्यारिथो, अजायो, बेकारु, बेफ़ाइदो, फ़िज़ूलु, निष्फलु.

अक़ुलु

बुद्धी, विवेकु, मति, पुरिझ, समुझ, परूड़, प्रज्ञा.

अकेलो

हेकिलो, छड़ो, तनहा ; लासानी.

अक्सर

वरी-वरी, बार-बार ; घणो करे.

अखंडु

अणभगलु, सजो, पूरो, यको, अभंगु, पूरनु, अखिलु.

अखरु

वर्णु, शब्दु, लफ़्ज़ु, ‘सिलेबल्’, ‘लेटर’ ; डोरापो, मयार ; कारणु.

अखि

नेणु, नेत्रु, चश्मु ; ध्यानु, नज़रदारी, संभाल.

अखिलु

सजो, अखंडु, पूरो, पूरनु, संपूरनु, कुलु, सारो, सभु.

अखुटु

अणखुटु, बेअंतु, बेअंदाज़ु.

अगमु

समुझ खां परे, गहिरो, गहनु, गूढ़ो, बेअंतु, अणलखो.

अगूंदरु

बेफ़िकिरु, निश्चिंतु, बेपरिवाहु ; झझो, जामु, घणो.

अगोचरु

अदृश्य, अणडिठो, अलखु, अमूर्त, अतींद्रिय, ; लिकलु, गुप्त.

अग्नी

अगनि, बाहि, आतिश, अनल, जेरो, जेराटु, नारि.

अगकथी

भविष्यवाणी, आगाही, पेशीनिगोई.

अगवानु

नेता, अगिवानु, महंदारु, सरदारु, नायकु, प्रधानु, मुखी.

अगूणिको

अगूणो, पुराणो, प्राचीन, क़दीमु.

अघु

मुल्हु, क़ीमत, बहा, मानु, मोलु, क़दुरु.

अङरु

टांडो, कोइलो, जागतो.
< previous123456789493494Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App